Privatumo politika

Patvirtinta:
UAB „Stronglasas“ 2018-09-18
direktoriaus įsakymu Nr. BDA-201809/1
UAB „Stronglasas“
Juridinio asmens kodas 30080017

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Stronglasas” valdomo tinklapio www.stronglasas.lt (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos ir suprantate jos nuostatas.
1.2. Tinklapį kaip interneto svetainės teikėją administruoja UAB „Stronglasas“, buveinės adresas: Naujoji g. 136-3, Alytus, juridinio asmens kodas 30080017, PVM mokėtojo kodas LT100001431115, el. paštas: info@stronglasas.lt, tel.: +370 315 76135 (toliau – Teikėjas).
1.3. Su Teikėju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu.
1.4. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis.
1.5. Kandidatu šioje Politikoje laikomas bet kuris Naudotojas, užpildęs darbo anketą Interneto svetainės karjeros skiltyje.
1.6. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris Naudotojas, užpildęs žinutės laukus Interneto svetainės kontaktų skiltyje.
1.7. Naudotojas neturi naudotis Interneto svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.
1.8. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.9. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.
1.10. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
1.10.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.10.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.10.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.10.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.10.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.10.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.11. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Naudotojas sutinka, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.2. Pateikdamas savo asmens duomenis, Naudotojas kartu suteikia Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Naudotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
2.3. Naudotojas yra atsakingas, kad Teikėjui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia Naudotojo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu
3.1. Teikėjas ieško darbuotojų įmonės veiklai vykdyti. Kandidatams sudaryta galimybė Interneto svetainėje pateikti savo gyvenimo aprašymus (CV) užpildant karjeros anketą. Atitinkamai, Teikėjas tvarko Kandidatų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Atsižvelgiant į tai, Teikėjas tvarko tokius Kandidatų asmens duomenis: būtina informacija – vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas, prikabinamas gyvenimo aprašymas.
3.2. Teikėjas vykdydamas įmonės veiklą sudarė galimybes Klientams Interneto svetainėje kontaktų skiltyje pateikti rūpimus klausimus užpildant žinutę. Atitinkamai, Teikėjas tvarko Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Atsižvelgiant į tai, Teikėjas tvarko tokius Klientų asmens duomenis: būtina informacija – vardas, el.paštas.
3.3. Aukščiau nurodytus Klientų duomenis Teikėjas gali perduoti tretiesiems asmenims tik kai tokia teisė ir/ar pareiga jam yra nustatyta įstatymu.

4. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
4.1. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojo asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
4.2. Teikėjas neperduos Naudotojų asmens duomenų į trečiąsias šalis.
4.3. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
4.4. Interneto svetainėje Kandidato pateikti asmens duomenys kandidatavimo į Teikėjo darbovietę tikslais bus saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo gyvenimo aprašymo (CV) pateikimo dienos.
4.5. Kliento pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Kliento susisiekimo su Teikėju dienos.

5. Duomenų subjektų teisės
5.1. Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Teikėjui, gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, prašyti ištrinti (sunaikinti) asmeninius duomenis iš Teikėjo duomenų bazės, reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Teikėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
5.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
5.3. Jei Naudotojas pageidauja pasinaudoti savo teisėmis, Naudotojas gali susisiekti su Teikėju 1.2. punkte nurodytais kontaktais ir šis ištirs pateiktą klausimą. Naudotojas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6. Slapukai
6.1. Teikėjo Internetiniame puslapyje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į                   puslapį metu

2 metai

PREF (.youtube.com)

Atsimena pagrindinę informaciją apie vartotoją. Kalbos pasirinkimą. Paieškos rezultatus, kurie leidžia suprasti kaip atvaizduoti informaciją.

Įėjimo svetainę metu

į

2 metai

GPS (.youtube.com)

Registruoja                     unikalų                 ID                  mobiliems įrenginiams. Kad galima būtų sekti vartotoją pagal geografinę GPS lokaciją.

Įėjimo svetainę metu

į

1 diena

YSC (.youtube.com)

Registruoja unikalų ID statistikai apie vartotojo peržiūrėtus video per YouTube.

Įėjimo svetainę metu

į

Neribotai

VISITOR_INFO1_LIVE

(.youtube.com)

Vertina vartotojo interneto pralaidumą puslapiuose, kurie turi integruotą YouTube video.

Įėjimo svetainę metu

į

6 mėnesiai

6.2. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
7.3. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
7.4. Šios Politikos redakcija galioja nuo 2018-09-18.
7.5. Plėtojant ir tobulinant Teikėjo veiklą, Teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
7.6. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
7.7. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.